Một số hoạt động hợp tác đào tạo cho các doanh nghiệp

29/03/2017 08:23 AM -  95
Mô hình đào tạo kết hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng của trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng đã trở thành một mô hình mới và bước đầu đã có những thành công.
Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động đào tạo kết hợp doanh nghiệp của Trung tâm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp